El projecte terr@sit ha estat promogut per la Generalitat Valenciana i coordinat i implantat des de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 
 

L'Institut Cartogràfic Valencià va ser creat per Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, en la qual es regula la seua naturalesa, funcions, òrgans de direcció, els recursos econòmics amb què compta per al seu funcionament, així com el règim jurídic que li resulta aplicable, recentment modificat mitjançant Decret Llei 2/2010, de 28 de maig del Consell, atribuint-li la referida norma la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'administració de la Generalitat. L'Institut Cartogràfic Valencià va ser creat com a organisme autònom de la Generalitat Valenciana, adscrit actualment a la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, segons es conté en el Decret 106/2008, de 18 de juliol, del Consell. En la seua condició d'organisme autònom de la Generalitat Valenciana, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats. L'Institut Cartogràfic Valencià es troba sotmés al conjunt de disposicions que, en desenvolupament d’allò disposat en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública, resulten d'aplicació a les entitats autònomes de caràcter mercantil. La Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, després de la modificació realitzada per la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera, i Administrativa i d'Organització de la Generalitat, enumera en el seu article 4 els òrgans rectors de l'ICV, les competències de la qual són desenvolupades en el Decret 186/2000, de 22 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'entitat, que són els següents:
  • Consell Rector de l’ICV, la Presidència del qual actualment ostenta el Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
  • Comité de Direcció de l’ICV, òrgan de suport a la gestió de l’entitat, la Presidència del qual correspon al Director de l’ICV.
  • Comissió Tècnica de l’ICV, òrgan integrat per funcionaris de les diferents Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana que resulten ser experts en cartografia, la Presidència de la qual correspon al Director de l'ICV.
  • El Director de l’ICV, nomenat mitjançant Decret 17/2005, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat.