PROTECCIÓ DE DADES

Política de privacitat i protecció de dades de l'Institut Cartogràfic Valencià:

1. Navegació anònima a través de les pàgines web.
L'Institut Cartogràfic Valencià (ICV), només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

a) El nom de domini del proveïdor que els dóna accés a la xarxa. D'esta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web site.

b) La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

c) El nombre de visitants diaris. Això ens permet conéixer les afluència de visites al nostre web site, a fi que els usuaris obtinguen un resultat més satisfactori. La informació obtinguda és totalment anònima, la qual cosa significa que no pot ser associada a un usuari concret i identificat.

2. Navegació amb cookies.

La pàgina del nostre web utilitza cookies, xicotets fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtindre la informació següent:

a) La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. Encara que en eixe cas, no podrem oferir en el futur servicis personalitzats que incorporaran avantatges per als nostres visitants.

3. Tractament de les dades de caràcter personal.

L'Institut Cartogràfic Valencià (ICV), titular del web site http://terrasit.gva.es/, és el titular de la base de dades generades amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris.

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels servicis pactats. El fitxer creat estarà situat en la seu de l'Institut Cartogràfic Valencià, ubicat al carrer Sants Just i Pastor 116 de València (Espanya).

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establides si polsa el botó "CREAR COMPTE NOU" que es troba en el formulari d'arreplegada de dades de la secció de "Alta d'Usuari" i en "Modificar Contrasenya".

La informació continguda en l'esmentada base de dades és usades tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·licita servicis personalitzats en http://terrasit.gva.es/, com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats que permeten dissenyar millores en els servicis prestats, dur a terme tasques bàsiques d'administració i poder comunicar incidències i novetats als usuaris registrats via correu electrònic.

La informació personal demanada dels usuaris registrats és emmagatzemada en bases de dades propietat de l'Institut Cartogràfic Valencià, que assumix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantisquen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se http://terrasit.gva.es/ el dret a excloure dels servicis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions legals que procedisquen.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel·lar les seues dades de caràcter personal subministrats a http://terrasit.gva.es per mitjà de correu electrònic en el compte: terrasit@gva.es.

 

LLICÈNCIA D' ÚS NO COMERCIAL

L' Institut Cartogràfic Valencià (d' ara en avant ICV) concedix una llicència d' ús no comercial consistent en un dret no exclusiu i no transferible, d' ús de la informació digital. La informació cartogràfica i geogràfica digital de l' ICV estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són de la seua titularitat exclusiva, i en conseqüència la propietat sobre esta no se cedix.

No es pot fer un ús de la informació geogràfica digital, o dels servicis basats en la informació geogràfica proporcionada, que comporte un aprofitament econòmic directe, indirecte o diferit.

No es permet allotjar en webs inforamció geogràfica de l' ICV per a redistribuir-la des d' una pàgina web aliena a la de l' ICV. Si la finalitat de la pàgina és incorporar un client d' informació geogràfica contínua, la reproducció de la informació geogràfica s' haurà de fer en forma de geoservicis. La publicació en Internet de les dades digitals serà objecte de consideració com a ús comercial si comporta benefici econòmic o servix de suport per a la relaització d' una activitat comercial.

No es podrà realitzar reproducció, cessió del total d' esta informació digital o d' alguna de les seues parts, o de qualsevol producte que, encara que siga de manera parcial, la incorpore o en derive, sense que hi haja una autorització escrita per part de l' ICV.

L' usuari de la llicència es compromet a citar l' ICV per mitjà de la fórmula:"©INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ", amb les excepcions següents;

a) Si es tracta de l' ortofoto, la menció se substituirà per "PNOA ©INSTITUT GEOGRÁFIC NACIONAL D' ESPANYA - INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ"

b) Si es tracta de la cartografia BCV05 (1/5000), en l' àmbit geogràfic de la província d' Alacant, la menció se substituirà per "©INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ - DIPUTACIÓ PROVINCIAL D' ALACANT"

Per a obtindre una llicència d' ús comercial s' haurà de contactar amb l' ICV.