Software

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software FME.

Per a utilitzar la transformació a ETRS89 amb programari FME ha de tindre carregada la malla de canvi de datum sped2et.gsb o també R2009V9.gsb per a la versió 2009 de la transformació en les carpetes d’instal•lació del projecte.

Descarregue la guia ràpida amb instruccions addicionals en:

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Utilidades/INSTRUCCIONES_ET...

Recorde que qualsevol dubte que tinga relacionat amb el maneig del programari li l’ha de consultar al suport tècnic.

30-09-2011, 07:42
Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software ARCGIS / ArcMap.

Per a utilitzar la transformació a ETRS89 amb programari ARCGIS ha de tindre carregada la malla sped2et.gsb (o també *R2009.gsb per a la versió 2009 de la transformació) en les carpetes d’instal•lació del programari. El format de malla és un format estàndard per a la transformació que es pot utilitzar a la majoria dels programaris comercials d’edició cartogràfica i programari GIS.

Addicionalment, ha de configurar correctament les opcions de transformació del programa. Recorde que qualsevol dubte que corresponga al maneig del programari li l’ha de consultar al seu suport tècnic en programari.

Pot descarregar la guia ràpida amb instruccions addicionals per a las versions 10.1 i anteriors al enllaç:

30-09-2011, 07:40
Canvi de sistema de Referència ED50-ETRS89: Reprojecció de vectors en format shape d'UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb OGR / GDAL

OGR/GDAL és un conjunt de llibreries de programari per a la lectura i escriptura de formats de dades geoespacials lliure i de codi obert.

Perquè funcione la reprojecció de vectors a ETRS89, primer hem de comprovar que funciona correctament la reprojecció de coordenades amb la llibreria PROJ4.

Seguiu les instruccions del següent enllaç.

http://terrasit.gva.es/es/kb/cambio-sistema-referencia-transformacion-co...

o busqueu en la base de coneixement de l’ICV l’article "Transformació de coordenades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibreria PROJ4."

Adjunts a este article van shapes d’exemple.

26-09-2011, 10:48
Com utilitzar TERRASIT, el Sistema de Informació Territorial de la Comunitat Valenciana. Tutorials i vídeos.

Hi ha diversos tutorials en vídeo a l'enllaç:

http://www.youtube.com/user/terrasit

També podeu consultar l'apartat de preguntes freqüents en:

http://terrasit.gva.es/es/faq

Terrasit disposa d'una secció de visors temàtics de tipus mediambiental, d'ocupació del sòl, de cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià i de la xarxa viària

07-09-2011, 11:29
Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Transformació de coordinades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibrería PROJ4

¿Que es PROJ 4?

¿Com puc utilitzar PROJ 4 amb programari SIG del tipus GRASS GIS par a transformar de ED50 a ETRS89?

PROJ4 es una llibreria i conjunt de programari lliure que es pot utilitzar per a transformació de coordenades entre diferents sistemes de referència. El programa està inclòs en la distribució de FWTools que es pot descarregar de la pàgina: http://fwtools.maptools.org/

16-03-2009, 09:54
Canvi de sistema de referència ED50 - ETRS89 : Transformació de la informació geogràfica amb software Quantum GIS ( QGIS )

QGIS és un programari lliure que es descarrega de http://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html , amb el qual podem realitzar la transformació a ETRS89 . Per això hem de tenir carregat el model estàndard ( fitxer de malla de transformació ) , que realitza el canvi entre sistemes de referència Geodèsics . Aquest model es descarrega l'Institut Geogràfic Nacional en format NTv2 , www.ign.es .

Es recomana emprar la versió 2009 del model de transformació.

La descripció del procés per fer el canvi de sistema de referència, per a la versió més recent de QGIS i anteriors, es troba a:

o QGIS Versió 2.2.0 Valmiera :

05-03-2014, 16:11
Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb el programari Geobide-Geoconverter.

Per utilitzar la transformació a ETRS89 amb les eines gratuïtes de Geobide-Geoconverter (http://www.geobide.es/geoconverter/ ), ha de tenir carregada la malla de l'Institut Geogràfic Nacional en format NTv2 , en les carpetes d'instal · lació del programari i utilitzar el model de malla de transformació que sigui el més consistent possible amb les seves dades d'origen. La malla apareix denominada per l'Institut Geogràfic Nacional com R2009V9.gsb per a la versió 2009 de la transformació, o també PENR2009.gsb (península) i BALR2009.gsb (Balears). Cal considerar que el software Geobide proporciona a més els arxius de malla antics dels anys 2003-2005 i la més recent del 2009 del IGN que és la transformació utilitzada a la Comunitat Valenciana:

03-10-2012, 09:46
Reprojecció d’imatges d’UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb llibreries del programari GDAL

GDAL és una llibrería de manipulació de dades geoespacials, per exemple de tipus raster.

Perquè funcione la reprojecció d’imatges a ETRS89, primer hem de comprovar que funciona correctament la reprojecció de coordenades amb la llibreria PROJ4.

o busqueu en la base de coneixement de l’ICV l’article "Transformació de coordenades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibreria PROJ4."

Exemple d'aplicació:

gdalwarp -s_srs "+init=epsg:23030 +nadgrids=sped2et.gsb +wktext" -t_srs "+init=epsg:25830 +nadgrids=null +wktext" -of GTiff -co "TFW=IS GREGUES" -co "PROFILE=BASELINE" \conti\gdal\23030.tif \conti\gdal\25830.tif

Resultat de la reprojecció:

Coordenades del cantò superior esquerre en ED50

698600.24999
4407099.74999

Coordenades transformades a ETRS89

698490.569

24-02-2012, 09:17
Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software gvSIG.

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software gvSIG.

Per a utilitzar la transformació a ETRS89 amb gvSIG ha de tindre carregada la malla de canvi de datum sped2et.gsb o també R2009V9.gsb per a la versió 2009 de la transformació en les carpetes d’instal•lació del programa. Descarregue la guia ràpida amb instruccions addicionals:

-GVSIG 1.12 ( versió recomanada):
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Utilidades/INSTRUCCIONES_ET...

Altres:

GVSIG 2 :
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Utilidades/INSTRUCCIONES_ET...

30-09-2011, 07:44
Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software de AUTODESK.

Per a utilitzar la transformació de Datum amb programari AUTODESK, ha de tindre carregada la malla de canvi de datum sped2et.gsb o també R2009V9.gsb per a la versió 2009 de la transformació en les carpetes d’instal•lació del projecte i correctament configurades les opcions de transformació.

També disposa dels seguents enllaços a internet on pot accedir a diferents exemples amb AUTOCAD MAP 2012 i posteriors:

http://www.youtube.com/watch?v=VzXw0ypnxeI

http://www.youtube.com/watch?v=XRxJHUGVHEo

Per a versions 2011 i anteriors:

http://www.youtube.com/watch?v=mgb5c0nEZyk

-Referent a les dudes més frequents del canvi de Datum:

30-09-2011, 07:43