preguntes_frequents.png
TERRASIT

TerraSIT és un geoportal ideat per a oferir tota la informació gràfica de la Generalitat Valenciana, des de visors adaptats a les necessitats dels ciutadans (visors 2D, 3D, geopdfs). El portal vol facilitar l'ús conjunt de les distintes informacions gràfiques disponibles en servicis Web OGC. El sistema es recolza en cercadors de tecnologia Google simplificant la tasca de conéixer on està l'origen de les dades, i presenta una visió global de cada una de les temàtiques relacionades amb les funcions dels servicis de la Generalitat.

Quin és el problema amb què ens trobem a l'hora d'obtindre la informació?, en primera instància conéixer qui la produïx, a continuació com la distribuïx, i finalment, si les característiques d’aquesta s'ajusten a les nostres necessitats, ja que dades com “de quan és la informació” i “quina fiabilitat té” poden ser motiu de rebuig per la nostra part.

Actualment només la cartografia provinent d'organismes de l'administració pública podrà ser indexada en el cercador del geoportal. Perquè la cartografia siga publicada i inclosa cal posar-se en contacte amb l'Institut Cartogràfic Valencià:

terrasit@gva.es


Per tot açò el geoportal se centra en tres aspectes: accedir a la informació amb el mínim esforç, a través del cercador s'accedix a tota la informació inclosa en la capa a què pertany l'entitat objecte de la cerca. A més cada entitat mostra les metadades associades per les quals l'usuari pot conéixer les característiques d’aquesta. L'últim eix que vertebra aquest projecte és la iniciativa d'homogeneïtzació de les dades a partir de l'encreuament de les diferents cartografies.

REGISTRE

El registre és necessari per a poder accedir a:

- Els meus visors: Els usuaris registrats podran guardar la configuració de capes carregades en el visor 2D, de manera que en següents visites podrem carregar la configuració de capes guardada per a agilitzar la consulta.
- Les meues cerques: Els usuaris registrats podran tindre accés a les últimes 15 cerques realitzades (el cercador Google inclòs) en el portal Terra
- Descàrregues: els usuaris registrats podran descarregar-se informació des del visor 2D, permetent retalls, mosaics, transformacions de format, de resolució i de sistema de referència.
- Notícies: Informació sobre les novetats introduïdes en terra SIT

En la pàgina d'entrada trobem l'opció Inici de sessió i Registre d'usuari. Hi ha prou d'omplir els camps: nom d'usuari, contrasenya, adreça de correu electrònic i el nom complet.

Una vegada començada la sessió d'usuari en El meu compte seleccionant la pestanya Editar l'usuari pot modificar la Informació de compte i altres configuracions com l'idioma o la zona horària.INTERFÍCIE

Cada una de les capes carregades té per defecte una escala màxima i mínima de visualització en funció de la seua escala de producció. Aquesta restricció d'escala depén del productor de les dades, aquests es poden consultar en la pestanya d'Informació dins del menú Utilitats. Quan aquesta no siga d'acord amb l'escala de representació activa no es mostraran en pantalla. En aquest cas tant el nom de la capa com el quadre de selecció apareixeran en gris clar.

La ferramenta Mostrar mapa per defecte mostra la configuració i vista de mapa inicial

Per mitjà de Carregar SHP és possible importar un arxiu amb extensió .shp (arxiu shape) com una capa i visualitzar-ho com una imatge sobre la vista.
Per a poder pujar la nova capa el shp ha de ser comprimit en format zip junt amb la resta d'extensions associades amb el mateix nom.

Zoom acostar: la càmera amplia l'escala de visualització. Produïx un acostament al model per mitjà de passos que equivalen a una ampliació aproximada d'un 10% en la seua visualització cada vegada que pressionem aquest botó.

Zoom allunyar: Allunya la càmera i reduïx l'escala de visualització. Produïx un allunyament del model per mitjà de passos que equivalen a una reducció aproximada d'un 10% en la seua visualització cada vegada que pressionem aquest botó.

Zoom finestra: Amplia a pantalla completa una àrea rectangular definida per l'usuari. L'àrea es determina situant en el model dos vèrtexs de la diagonal d'un rectangle. El primer vèrtex el situem fent clic en el botó esquerre, mantenim polsat el botó i arrosseguem per a definir l'àrea; el segon vèrtex el situem en soltar el botó.

Per a la cerca per topònims el Geoportal disposa de diferents opcions:

- La principal entrada es basa en el cercador TerraSIT, a més d'obtindre's una informació més àmplia i completa permet la càrrega de tota la informació inclosa en la capa a què pertany l'entitat objecte de la cerca. Aquesta ferramenta es basa en la cadena de caràcters, tota dada que coincidisca amb aquesta en la base de dades serà mostrada en pantalla amb una informació complementària per a facilitar la identificació de l'entitat per part de l'usuari.
- Des de la pàgina d'inici podem seleccionar en el mapa una de la poblacions principals que apareixen retolades o introduir el nom de qualsevol d'elles en la barra inferior.

Des de la caixa d'Utilitats l'opció Cercar permet una cerca senzilla que torna un llistat de topònims relacionats.Bidimensionalment podem representar el relleu o per mitjà de les corbes de nivell i altres elements orogràfics com a punts de cota de les diferents cartografies vectorials disponibles o a partir dels models digitals del terreny.


INFORMACIÓ

Si l'entitat és consultable es pot visualitzar les dades de la taula associada a la capa a què pertany i la posició d'aquest mitjançant la ferramenta Informació que ofereix coordenades planimètriques del punt i informació bàsica de l'element consultable en un dels tres formats diferents a triar:

- Text/plain
- Text/html
- Application/vnd.ogc.gml


El Mesurament de distància lineal dibuixa un traçat a partir de punts definits per l'usuari i informa de la longitud acumulada. Amb doble clic es finalitza el traçat.

La ferramenta Mesurament àrea polígon permet dibuixar un element poligonal a partir de punts definits per l'usuari i informa de l'àrea inscrita en ell.

Mesurament àrea rectangular permet dibuixar un rectangle definint el límit superior esquerre i l'inferior dret. Informa de l'àrea inscrita en ell.

Des de la finestra de Geoservicis es pot accedir a la Base de Dades del Coneixement (Knowledge Base) La Base té com a objecte compartir coneixements entre usuaris i en ella es resolen de forma més extensa diferents qüestions tècniques.

La descripció més difosa de metadades és la de dades de les dades. Les metadades informen a l’usuari del tipus de dada, del seu estat, de la qualitat dels mateixos i de tot un seguit de característiques que permeten enteder què representen i de quina forma.
Les metadades geogràfiques contenen informació referent a la identificació, creació, extensió, qualitat, model espacial i temporal, sistema de referència espacial i distribució de les dades.
Per estandarditzar la seua estructura i establir un conjunt comú de definicions i procediments d’aplicació s’han concretat unes normes fruit de l’experiència i el consens. Les metadades generades pel ICV han estat publicades sobre la Norma ISO 19115 Geographic Information Metadata.
L’esquema utilitzat ha estat el ISO 19139 Geographic Information Metadata XML schema implementation que desenvolupa una implementació en XML del model de metadades descrites per la ISO 19115.

GEOSERVICIS

El servici WMS (Web Map Service) definit per l'OGC (Open Geospatial Consortium) produïx mapes de dades espacials referits de forma dinàmica a partir d'informació geogràfica. Amb el servici WMS el client no obté pròpiament les dades originals sinó un arxiu d'imatge digital que permet la representació dinàmica en la seua pantalla d'ordinador eixes mateixes dades espacials, a aquesta representació la denominarem “mapa”.
Els mapes produïts per WMS es generen normalment en un format d'imatge com PNG, GIF o JPEG.

L'estàndard definix tres operacions:

- Tornar un mapa els paràmetres geogràfics i dimensionals del qual han sigut correctament definits.
- Tornar metadades del nivell de servici.
- Tornar informació de característiques particulars mostrades en el mapa (opcionals).

Les operacions WMS poden ser invocades usant un navegador estàndard realitzant peticions en la forma d'URLs (Uniform Resource Locators). El servici WMS permet així la creació d'una xarxa de servidors distribuïts en mapes, a partir dels quals els clients poden construir mapes a mesura. Les operacions WMS també poden ser invocades usant clients avançats SIG, realitzant igualment peticions en la forma d'URLS.

La pràctica comuna és la d'accedir al servici WMS a través de múltiples clients, podent visualitzar i superposar la informació de diverses fonts produint mapes compostos, sempre que aquest programari client suporten els formats oferits pel Web Map Service.

A banda de la connexió directa sobre servicis OGC (Consorci Open Geospatial Consortium) que apareixen en el menú desplegable el servici WMS permet descarregar altres mapes d'una direcció url coneguda i afegir-los a l'aplicació com a capes. Una vegada obtinguda la direcció i polsat Connectar se seleccionen els temes que es volen carregar, el format de la imatge (recomanat PNG) i el nom amb què apareixerà en el llistat de Capes.

Hi ha molts organismes que tenen publicades diferents cartografies, al Catàleg de Metadades del ICV apareixen les direccions de cadascuna de les cartografies disponibles al apartat Distribution info - Mapa interactivo.

A la pàgina de la IDEE podem consultar un cercador de servicis per àrea geogràfica i tipus de servici:

Per a la Comunitat Valenciana podem consultar el llistat de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en:

En la finestra de Geoservicis hi ha un enllaç al node de les Administracions Públiques.

Aquest format és un estàndard OGC d'emmagatzemament de la composició cartogràfica. El WMC és un document XML que descriu l'aparença de les capes d'un o més servicis WMS i pot ser traslladat entre clients. Només és operatiu quan les fonts d'informació estan connectades a les capes amb d'origen de dades en servidors WMS.
Està sent empleat pels Visors Web de Mapes, com és el cas de GoogleMaps, OpenLayer, etc, per a reproduir la mateixa composició cartogràfica amb què va ser generada.

Web Feature Service de l'OGC és un servici estàndard, que oferix un interfície de comunicació que permet interactuar amb els mapes servits per l'estàndard WMS, com per exemple, editar la imatge que ens oferix el servici WMS o analitzar la imatge seguint criteris geogràfics.
Per a realitzar aquestes operacions s'utilitza el llenguatge GML que deriva del XML, que és l'estàndard a través de què es transmeten l'ordes WFS.

Un GoePDF és una solució per a fer arribar la cartografia a usuaris no familiaritzats amb els Sistemes d'Informació Geogràfica.
GeoPDF geoespacial és una extensió d'arxius amb format Adobe PDF, que ha sigut desenvolupat per TerraGo Tecnologies. S'utilitza per a presentar dades GIS i cartografia en fitxers PDF d'Adobe Systems, els quals poden brindar funcionalitats GIS com a activació de capes de dades (punts, línies i polígons), visualització d'etiquetes. Al seu torn, l'extensió afig una matriu de transformació de coordenades i altres metadades perquè el nostre GeoPDF quede projectat.Per visualitzar un fitxer GeoPDF és necessari tindre la versió 6 d'Adobe Reader o posteriors. Per a utilitzar totes les funcionalitats GIS cal, a més, tindre carregat la 'GeoPDF Toolbar' de TerraGo Technologies FREE plug-in per Adobe Reader 6 i posteriors.

Per a la descàrrega és necessari el registre en el sistema. La selecció dels productes disponibles es fa mitjançant l’eina directa Descàrrega o entrant en el Servici de descàrregues a partir Accedir a geoservicis.
Al seleccionar la fulla en el mapa general de distribució mitjançant l’eina Mostrar informació puntual apareix una finestra amb la cartografia disponible per a aqueixa fulla amb les opcions d’anar o de descàrrega.

Descarregar cartografiaREQUISITS

Per a utilitzar el visualitzador, ha d'activar les cookies i utilitzar un dels següents navegadors:

- Firefox 3 (i superiors)
- Google Chrome
- Safari 3 (i superiors)
- Opera 9
- Microsoft Internet Explorer 7 (i superiors). (Algunes aplicaciones poden donar problemes).

Ha de disposar d'una de les plataformes següents:

- Windows 2000, XP, Vista o 7
- Linux
- MacOS X