Com a usuari registrat en la Infraestructura de Dades Espacials “Terrasit”, li informem que l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) procedirà a la substitució de la mateixa per una renovada Infraestructura de Dades Espacials denominada IDEV. Amb això es pretén millorar els nostres serveis i acostar als usuaris la informació geogràfica d'una forma més directa i fàcil per mitjà d'un nou catàleg de cerques i descàrregues de dades geogràfiques i un renovat visor cartogràfic.

Li informem a més que esta actualització de la IDE elimina l'accés per mitjà d'usuari i contrasenya a determinades funcionalitats, per la qual cosa li preguem que, en cas de tindre dades allotjades en l'actual plataforma procedisca a la seua descàrrega en el termini màxim de 15 dies ja que posteriorment deixarà de tindre accés a eixa informació per mitjà dels seus credencials.

Si passada eixa data desitja recuperar la informació preguem es pose en contacte amb este Institut a través del correu electrònic idev@gva.es.

Preguem disculpen les molèsties que açò li puga suposar. Per a qualsevol aclariment no dubte a posar-se en contacte amb nosaltres. En l'ICV treballem diàriament per a millorar i posar al seu servei la major quantitat de conjunts de dades espacials i serveis cartogràfics del territori del nostre país. Sense que calga afegir res més, reba una cordial salutació.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como usuario registrado en la Infraestructura de Datos Espaciales “Terrasit”, le informamos de que el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) va a proceder a la sustitución de la misma por una renovada Infraestructura de Datos Espaciales denominada IDEV. Con ello se pretende mejorar nuestros servicios y acercar a los usuarios la información geográfica de una forma más directa y fácil mediante un nuevo catálogo de búsquedas y descargas de datos geográficos y un renovado visor cartográfico.

Le informamos además de que esta actualización de la IDE elimina el acceso mediante usuario y contraseña a determinadas funcionalidades, por lo que le rogamos que, en caso de tener datos alojados en la actual plataforma proceda a su descarga en el plazo máximo de 15 días ya que posteriormente dejará de tener acceso a esa información mediante sus credenciales.

Si pasada esa fecha desea recuperar la información rogamos se ponga en contacto con este Instituto a través del correo electrónico idev@gva.es.

Rogamos disculpen las molestias que esto le pueda suponer, para cualquier aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros. En el ICV trabajamos a diario para mejorar y poner a su servicio la mayor cantidad de conjuntos de datos espaciales y servicios cartográficos de nuestro territorio. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.